Όροι Πώλησης

1) Tα μεταφορικά έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή πώλησης και επιβαρύνουν τον πελάτη.

2) Tα εμπορεύματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και ταξιδεύουν για λογαριασμό με κίνδυνο και ευθύνη του αγοραστή.

3) Ο αγοραστής αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν εμπορεύματα με ελαττώματα υποχρεούται να ενημερώσει και να τα επιστρέψει σε (7) επτά ημέρες
στην πωλήτρια χωρίς να τα χρησιμοποιήσει. Διαφορετικά θεωρείται ότι τα εμπορεύματα είναι της απόλυτης αρεσκείας του.

4) Τα εμπορεύματα και τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας μέχρι πλήρους εξόφλησης τους.

5) H εξόφληση του λογαριασμού αποδεικνύεται μόνο με σχετική απόδειξη της εταιρείας. Αποκλείεται κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο.

6) Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης πέραν της προθεσμίας που αναγράφεται το ποσό επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας.

7) Σε κάθε περίπτωση, τυχόν αξίωση αποζημίωσης του αγοραστή δεν μπορεί να υπερβεί την αξία των εμπορευμάτων.

8) Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Καβάλας.